Verkiezingsprogramma Werken aan Water 2008

Inleiding
DommelgebiedWaterschap De Dommel draagt als functionele organisatie zorg voor een juiste hoeveelheid oppervlaktewater van goede kwaliteit. Eind 2009 komt daar als gevolg van het in werking treden van de nieuwe waterwet de zorg voor het grondwater bij. Bovendien zorgt het waterschap dat afvalwater van bedrijven en huishoudens getransporteerd wordt naar de rioolwaterzuiveringsinstallaties om daar gezuiverd te worden. Het beheersgebied omvat 34 gemeenten met een oppervlakte van 1510 km². In dit mooie gebied wonen ongeveer 1 miljoen mensen, die er ook werken en willen recreëren. De taken voor Waterschap de Dommel worden ingegeven door een aantal beleidskaders te weten: vanuit de overheid door het Waterbeheerplan 21ste eeuw (WB21) en bekrachtigd door het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW), door het provinciale Waterhuishoudplan en door de Europese Kaderrichtlijn Water.

Waterkwaliteit.

Wij hechten veel waarde aan goede water kwaliteit. In relatie tot de Kaderrichtlijn Water is onze insteek het wel op orde hebben van de kwaliteit, maar ook niet meer dan dat, want anders wordt het onbetaalbaar. Het grootste gedeelte van de kwaliteit van het oppervlaktewater wordt bepaald door de prestaties van de rioolwaterzuiveringsinstallaties. De installaties van Waterschap De Dommel behoren tot de top van Nederland wat betreft prijs-kwaliteitverhouding. Daarom is het wat ons betreft niet aan de orde en zelfs ongewenst om deze tak te privatiseren. Wel is het van groot belang dat er kennis en ervaringen uitgewisseld worden met andere waterschappen en bedrijven die zich met afvalwaterzuivering bezighouden om bij te blijven met de laatste ontwikkelingen, en te voorkomen dat het wiel meerderen keren wordt uitgevonden. Ook is bundeling van krachten met verschillende gemeentes door middel van het sluiten van afvalwaterakkoorden van groot belang. In het verlengde hiervan willen wij de resultaten van optimalisatiestudies van het afvalwatersysteem (OAS) zo snel mogelijk in de praktijk toepassen. Hierdoor kan maximaal gebruik gemaakt worden van de bergingscapaciteit van het totale rioolstelsel. Zo kan op een efficiënte manier aan de basisinspanning worden voldaan met zo laag mogelijke maatschappelijke kosten.
Het afkoppelen van hemelwater in het bebouwde gebied kan ook een bijdrage leveren aan het verbeteren van de prestaties van rioolzuiveringsinstallaties. Waterschap de Dommel dient haar stimuleringsregeling voor afkoppelen onverwijld voort te zetten. Ook moeten er berekeningen komen waar per gemeente aangegeven wordt waar het afkoppelen met de minste kosten het meeste rendement oplevert. In bestaande wijken is bij renovatie van het gemeentelijke riool een dubbel rioolstelsel het overwegen waard. Bijkomend voordeel is dat de riool overstorten minder in werking zullen treden. Dit vermindert de verontreiniging van het oppervlaktewater en overlast voor omwonenden.
Ook streven wij om de rioolslibgisting, voor de productie van biogas, in de slibverwerker Mierlo weer opnieuw op de agenda te krijgen. Met de huidige energieprijzen zou dat financieel moeten kunnen. Het spaart tevens een groot aantal vrachtwagenbewegingen uit naar de slibverbrander in Moerdijk. De bij de slibverbranding vrijkomende reststoffen dienen zo veel mogelijk hergebruikt te worden. Een ander kwaliteitsaspect van het oppervlaktewater wordt beïnvloed door de historische vervuiling in het gebied van de Dommel met zware metalen zoals cadmium en zink. Wij zijn voorstander van een versnelde sanering. In dit kader is het een passend beleid dat de Provincie Noord-Brabant samen met Waterschap De Dommel druk uitoefent op België om lozingen van de zinkfabriek in Overpelt te verminderen. Anders is het saneren met de kraan open. Bovendien levert een beek met schoon water minder problemen op bij het eventueel buiten de oevers treden.

Mooi water en recreatie.

In het gebied van waterschap De Dommel zijn veel natuurgebieden die hun aantrekkelijkheid te danken hebben aan water.
Voorbeelden hiervan zijn de Kampina, de Malpie, het Bossche Broek, Strabrechtse heide en Cartierheide. “Werken aan Water” gaat ervoor, om natuurgebieden en beken toegankelijk te houden voor iedereen. Onze beken en de omgeving ervan zijn bij uitstek geschikt om er te recreëren. In dit streven worden wij o.a. ondersteund door de Stichting Belangenplatform Malpie e.o.
Er moeten ruime mogelijkheden blijven voor diverse vormen van recreatie, zoals wandelen (laarzenpaden), fietsen, moutainbiken, paardrijden, kanoën en sportvissen. Dit alles echter wel op een manier die rekening houdt met de natuur. Het waterschap dient met haar Nautisch beheer ter dege rekening te houden met de wensen en verlangens van recreatiebedrijven in de buitensport en individuele recreant.
Zo is het aanbrengen van aanlegsteigers in de Essche Stroom en de Dommel een goed initiatief van Waterschap de Dommel en het verbetert tevens de veiligheid en onderhoud. Wij zien graag meer van dergelijke projecten.
Ook het water in dorp en stad moet beter zichtbaar worden.
Een voorbeeld hiervan is de Gender in Eindhoven. Want de zichtbaarheid van water verbetert de kwaliteit van de leefomgeving en versterkt de belevingswaarde.
Het waterschap moet verder zorg dragen voor haar cultuurhistorisch erfgoed, zodat deze in de toekomst behouden blijven voor ons nageslacht. Voorbeelden hiervan zijn:de oude waterzuivering Moerenburg in Tilburg-Oost en het oude gemaal in het Bossche Broek. In deze reeks horen ook de talrijke watermolens die ons gebied rijk is. Deze zijn weliswaar geen eigendom van het waterschap, maar zijn voor wat betreft functioneren afhankelijk van het waterschap.

Keersop

Waterkwantiteit: droge voeten en voldoende water.

“Werken aan Water” geeft aan waterschap De Dommel de opdracht om te zorgen voor een duurzaam en veerkrachtig watersysteem, dat goede randvoorwaarden biedt aan functies die afhankelijk zijn van voldoende en schoon water zoals landbouw, natuur en economische activiteiten.
Ruimte is schaars. De landbouw heeft, gezien de stijgende wereldvraag naar voedsel en bio-energie veel cultuurgrond nodig. Maar er is ook ruimte nodig voor natuur en stedelijke uitbreidingen. Ook het water zelf vraagt om meer ruimte voor berging om overlast te voorkomen. Het hier te volgen principe is: eerst water vasthouden in de haarvaten, vervolgens bergen en dan afvoeren.
Om de ruimte optimaal te benutten zetten wij zoveel mogelijk in op het inventief combineren van functies. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om waterberging in natuurgebieden en soms op landbouwgrond of in stedelijke uitbreidingen. Indien er ruimte gecreëerd moet worden voor water, dienen bestaande belangen die daarvan nadeel ondervinden, te worden gecompenseerd. Wij geven daarbij voorkeur aan de toepassing van blauwe regelingen, waarbij de grond in eigendom en gebruik blijft bij de eigenaar. Wanneer toch gronden aangekocht worden, moet wat “Werken aan Water” betreft, vrijwilligheid als het uitgangspunt gehanteerd worden. Dit betekent maximale inzet op minnelijke verwerving tegen marktconforme prijzen. Een groot gedeelte van het te bergen water is afkomstig uit België. Vanuit het principe ”vasthouden in de haarvaten” zal waterschap De Dommel samen met de provincie moeten inzetten op waterberging in de brongebieden.
In het landelijke gebied is water als ordenend principe algemeen aanvaard. Wij vinden dit ook in het stedelijke gebied van belang: ”volgen van water” in plaats van “sturen van water”. Daarom is een objectief uitgevoerde watertoets bij nieuwe bestemmingsplannen van het grootste belang. Een voorbeeld van een probleem is de grondwateroverlast in sommige delen van Eindhoven. Dit wordt veroorzaakt door twee zaken: bebouwing is gelegen in beemden, die vroeger nat waren, en de grondwaterwinning is sterk gereduceerd. Wij sturen aan op een duurzame oplossing voor dit probleem.
Wat betreft het onderdeel “voldoende water” geven wij de voorkeur aan flexibel peilbeheer waarbij het peil de functie volgt. Wij zijn van mening dat, indien sommige gebieden ter realisering van bepaalde natuurdoelen vernat zouden moeten worden, dit op een zodanige manier, eventueel met technische middelen geschiedt, dat de uitstraling naar de omgeving beperkt wordt. Gestuurde drainage(systeem van Iersel) zou een mogelijkheid kunnen zijn. Ook draagvlak in de omgeving is belangrijk, want men dient respect te hebben voor elkaars belangen. Verder verdient een recent onderzoek van Alterra, waarin wordt gezegd dat de verdroging minder ernstig is dan vaak wordt aangenomen, nadrukkelijke aandacht in het beleid. Een groot gedeelte van de verdrogingproblemen wordt veroorzaakt door de grote middeldiepe grondwateronttrekking ten behoeve van de drinkwatervoorziening. Dit heeft onze bijzondere aandacht en dit probleem zou eventueel met gebiedsvreemd water verminderd kunnen worden.

Financiën.

Waterschap De Dommel heeft zich bewezen als een kosteneffectieve en kostenefficiënte organisatie. ”Werken aan Water” wil er echter op toezien dat de aandacht niet verslapt. Wij zijn er voorstander van om de huidige lijn van het versneld afbouwen van de taakreserves te continueren. Dit totdat de toegestane bandbreedte met betrekking tot de reserves wordt overschreden, wat met de huidige inzichten tot 2013 een “0-tarief” betekent. Het advies dat uitgebracht is door de commissie Vellinga om de financiering van de primaire waterkeringen bij de gezamenlijke waterschappen neer te leggen, steunen we niet. Het gemeenschappelijke waterschapslaboratorium, een regeling van waterschap De Dommel en Aa en Maas, dient wat ons betreft geherstructureerd te worden, want de financiële situatie is niet gezond.

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.