Theo Geldens

De wereld telt 7 miljard inwoners. Tegen 2100 verwachten we dat dit er 10 miljard zullen zijn. We verplaatsen ons ver buiten onze aardatmosfeer, op zoek naar andere vormen van leven en stellen ons daarbij steeds weer die ene zo belangrijk vraag: “Zou er water zijn?” Want zonder water is er geen aards leven mogelijk.

Een derde van de mensheid leeft met waterschaarste.

Bijna 800 miljoen mensen hebben geen toegang tot veilig drinkwater, waarvan ruim 120 miljoen zich bevinden binnen Europa !

Citaat uit het boek: Politiek in een handomdraai door Dirk Wolthekker:

Politiek bedrijven en deelnemen aan het politieke debat is het hoogst haalbare in een mensenleven !

 De Griekse wijsgeer Aristoteles wijst er in de vierde eeuw voor Christus al op dat de mens die thuisblijft en zich niet bemoeit met het openbaar bestuur en debat een nutteloos wezen is.

Gelukkig hebben we op dit punt vandaag de ideeën van onze Griekse wijsgeer Aristoteles losgelaten en verkeren we in een geheel andere situatie. Vandaag is de politiek van en voor iedereen en beslist iedereen naar eigen oordeel of hij of zij actief deelneemt aan het politieke debat.

Ik heb er in 2004 voor gekozen dat te doen door in Valkenswaard een eigen politieke partij op te richten die zich voegt dicht bij de inwoners van onze gemeente. Politiek in begrijpelijke taal en op een heldere manier vorm gegeven.

Politiek vanuit een lokaal perspectief met oog voor de belangen van onze inwoners.

De partij die ik oprichtte, groeide vanuit deze gedachte in minder dan tien jaar uit tot de grootste partij en neemt een belangrijke positie in binnen het bestuur van onze gemeente.

Helaas zitten er aan lokaal participeren ook nadelige kanten. Lokaal is lokaal en sturen over de grenzen waar dit broodnodig is, blijft lastig.

Langs de weg van de lokale politiek is het mij gelukt steun te krijgen voor het tegengaan van het boren naar schaliegas en de opslag van kernafval in onze bodem. Hoe waardevol dit lokale besluit ook moge zijn, het beperkt zich tot onze eigen gemeente ( in dit geval Valkenswaard )

Ik verkeer in het besef dat als ik op dit punt echt iets wil betekenen, dan dien ik dat te doen door me actief op te stellen binnen organisaties andere dan ons eigen gemeentebestuur.

Het Waterschap neemt een belangrijke positie in en is zonder enige vorm van twijfel de beste instantie waarbinnen ik mij in kan zetten voor het bereiken van mijn doelen en mijn idealen. Een daarvan is het voorkomen van de opslag van radioactief afval in onze bodem en het boren naar schaliegas.

Om de waanzinnige gedachten om radioactief afval in onze bodem op te slaan of het boren naar schaliegas de kop in te drukken dient er een krachtiger signaal afgegeven te worden. Een signaal afgegeven door een van de belangrijkste instanties die we in Nederland kennen op het gebied van water, de Waterschappen. De Waterschappen behoren tot de oudste instituties van ons Nederlands staatsbestel. Hoewel ik politiek gezien geen groot voorstander ben van het polderen, ben ik dat in relatie tot het Waterschap wel. Waterschappen werken op basis van het Poldermodel.

Waterschappen hebben de taak om namens de bewoner van een bepaald gebied de waterhuishouding te regelen. In de polders is dat in eerste instantie de zorg voor de waterstand.

Onder de primaire taken van het waterschap rekenen we;

  • De zorg voor de waterkering.
  • Het kwaliteitsbeheer.

Naast deze twee belangrijke taken kunnen omwille van doelmatigheid ook andere taken worden toevertrouwd aan het Waterschap.

De zorg voor de waterkering:

We leven in een land met water, veel water niet zelden te veel water. Het is de taak van het waterschap om zich in te zetten voor een goed beheer van het water en ervoor te zorgen dat we droge voeten houden, een hele opgave. Waar in het verleden landen alleen maar keken naar hun eigen waterhuishouding kijken we nu gelukkig over de grenzen heen. De uit het verleden gekende situaties waarbij het ene land water loosde richting het buurland komen gelukkig niet meer voor.

 

Het kwaliteitsbeheer:

Hoewel het waterschap niet de instantie is die ons drinkwater distribueert, drukt het waterschap een bijzonder zware stempel op de kwaliteit van het water aan de bron. Een slecht beheer van het water ongeacht of dit oppervlaktewater is of het water in de diepste lagen van onze ondergrond… een aanslag op de kwaliteit ervan als gevolg van bijvoorbeeld de opslag van radioactief materiaal of het boren naar schaliegas heeft directe gevolgen voor ons drinkwater, de kwaliteit en de prijs daarvan.

Gelukkig werken we binnen Europa op het vlak van water inmiddels behoorlijk goed samen en zijn er algemene richtlijnen opgesteld ( o.a. Kaderrichtlijn water 2000/60 ) die ons helpen in het te voeren beleid binnen het kader van gemaakte afspraken.

Ik heb gekozen voor Werken aan Water om een aantal redenen. Werken aan Water werkt vanuit het lokale perspectief, van onderaf en dat spreekt mij bijzonder aan. Geen hoogdravende plannen maar met de voeten op de grond, als het moet in de klei of in het water.

Werken aan Water werkt vanuit een vertegenwoordiging waar kennis en eigen ervaring centraal staan. Landbouwers, economen, ondernemers en volksvertegenwoordigers hebben elkaar binnen Werken aan Water gevonden en werken binnen de vereniging intensief samen.

Werken aan Water heeft in de afgelopen bestuursperiode laten zien waarvoor ze staat. Ondanks de beperkte vertegenwoordiging in het bestuur van het Waterschap heeft Werken aan Water stevige stempels weten te drukken op het gevoerde beleid.

Ik geloof in wat Werken aan Water doet en wil graag mijn steentje bijdragen aan deze prachtige organisatie door mij actief in te zetten binnen het bestuur van Werken aan Water en zo mogelijk rechtstreeks binnen het bestuur van het waterschap.

  • Gelooft u in Werken aan Water?
  • Gelooft u in de kracht van de lokale werking, niet van bovenaf maar van onderuit?
  • Bent u het met mij eens dat de opslag van radioactief afval in onze Brabantse bodem kost wat kost moet worden voorkomen?
  • Roept u samen met mij het voornemen om in Brabant te boren naar schaliegas een halt toe ?
  • Hebt u vertrouwen in mij als persoon en deelt u mijn mening ?

Geef mij dan uw stem op 20 maart Lijst 6, kandidaat nummer 5 Theo Geldens .

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.